Trefniadau Argyfwng

Cau'r Ysgol

Bydd y trefniadau’n ddibynnol ar natur yr argyfwng ond byddwn bob amser yn rhoi blaenoriaeth i sicrhau diogelwch y plant a staff yr ysgol.

Dyma’r camau a fydd yn cael eu cymryd o fewn yr ysgol:-

1. Hysbysir y gorsafoedd radio canlynol bod angen cau’r ysgol:- BBC Radio Cymru, Radio Wales a Heart FM.
2. Hysbysir pob rhiant gyda neges destun cyn gynted ag y bo’r modd
3. Cynghorir rhieni hefyd i edrych ar wefan yr ysgol a’r Cyngor Sir am unrhyw wybodaeth ynglŷn â chau'r ysgol
4. Pwysleisir ar bwysigrwydd diweddaru manylion cyswllt yn y swyddfa pob tro bydd unrhyw rif yn newid.

Anaml y bydd sefyllfaoedd o’r fath yn codi, ac rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth parod pan fydd angen gwneud penderfyniad brys. Gallwn eich sicrhau ein bod bob amser yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch y plant.

Gofynnir i chi sicrhau fod yr ysgol yn ymwybodol o’r trefniadau y dymunwch iddynt eu dilyn mewn argyfwng/cau’r ysgol.

Ni chaiff unrhyw ddisgybl adael tir yr ysgol ar ben eu hunain. Rhaid cael trefniant yn ei le i ddod i’w nhol. Byddwn yn gwneud yn saff fod y disgyblion yn ddiogel yn yr ysgol tan y byddwch wedi dod i’w nhol. Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â hyn.

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith