Newyddion

Gwyl Flodau Caernarfon

Diolch yn fawr i'r Cyngor Ysgol-Eglwys am eu gwaith yn cydlynu'r trefniant blodau ar gyfer Gwyl Flodau Caernarfon. Ewch draw i Eglwys Y Santes Fair i weld yr arddangsofa.


 Arolwg ESTYN Ysgol Maesincla 2019

Mae ‘Adroddiad Arolwg ESTYN Ysgol Maesincla 2019’ wedi ei chyhoeddi ac ar gael i chi ar wefan ESTYN.


Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth

  
DIGWYDDIADAU PWYSIG YSGOL

 

 


Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth

Mainc Mets Maesincla

Plant Ysgol Maesincla yn gweithio'n galed gyda 'Mens Sheds Caernarfon' yn paratoi 'Mainc Mets Maesincla'. Diolch yn fawr i C.L.Jones am y pren ac i griw 'Mens Sheds Caernarfon am y cydweithio!

mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla

Maths Pen yn Maesincla

Diolch yn fawr i'r rhieni fynychodd sesiynau Mathemateg Pen yn y dosbarthiadau wythnos diwethaf. Diolch yn fawr hefyd i'r rhai ohonoch chi sydd wedi dychwelyd yr holiadur - edrych fel bod pawb wedi mwynhau a dysgu ambell i dric!


Cliciwch yma
i gweld y holiadur

Cliciwch yma am llythyr Maths Pen yn Maesincla

Te Posh Yn P'nawn

plant plant plant plant
plant plant  

Diolch yn fawr i rieni a phlant Dosbarth Derbyn a Meithrin Ysgol Maesincla am baratoi 'Te Posh Yn P'nawn' er mwyn codi arian i'r ysgol. Diolch hefyd i gymaint ohonych chi fel rhieni ac aelodau o'r gymuned ddaeth draw i fwynhau'r wledd!


Gweithdai Gwrth-Fwlio Ysgol Maesincla gyda Lisa Jen

plant plant plant plant

Yn dilyn cyfres o weithdai creadigol, mae plant Ysgol Maesincla wedi cyfansoddi 'Anthem Gwrth Fwlio' ochr yn ochr a'r gantores Lisa Jen. Gwrandewch a canwch gyda'r plant.

Gwasanaeth Nadolig Ysgolion Dalgylch Caernarfon

plant plant

Cor Ysgol Maesincla yn morio canu yn 'Gwasanaeth Nadolig Ysgolion Dalgylch Caernarfon' Capel Seilo. Ardderchog wir blant!

video-sm


Sioe Trefi Taclus Y Brodyr Gregori

Disgyblion Ysgol Maesincla wedi mwynhau 'Sioe Trefi Taclus Y Brodyr Gregori'

 


 

 

 


Digwyddiadau Tymor yr Hydref Ysgol Maesincla

 


Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth


Disgyblion yr wythnos CA2 Ysgol Maesincla

Dyma nhw, disgyblion yr wythnos CA2 Ysgol Maesincla. Dangosodd y plant yma ddyfalbarhad, ymdrech 100%, a brwdfrydedd tuag at eu gwaith. Da iawn chi – gwych!

 


 

 

Gwisg Ysgol


Gallwch brynu gwisg ysgol i'ch plant o'r siop yma, un o'n prif gynhyrchwyr

 

 


Ymweliad


Dyma Blwyddyn 6 yn y Gadeirlan.


 

 

 


Gem Ddigidol Newydd yng Nghastell Caernarfon


Mae CADW ar y cyd a EQUINOX yn lawnsio gem ddigidol newydd yng Nghastell Caernarfon ym Mis Mai. Mae ysgol Maesincla wedi bod yn rhan o'r prosiect cyffrous yma wrth yrru 6 o ddisgyblion blwyddyn 6 i lawr i chwarae'r gem am y tro cyntaf, a siarad amdano o flaen y camera. Edrychwch allan am y fideo fydd yn ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol CADW yn ogystal a sianeli darparwyr newyddion.

 

 

 


Hwylfan


Dosbarth Miss Hughes Ysgol Maesincla yn mwynhau eu gwobr am bresenoldeb da yn yr Hwylfan. Bore llawn hwyl, chwerthin, ofn, annogaeth, goresgyn, cymell a llwyddiant. Gwych blwyddyn 3! Edychwch ar y fideo ar ein tudalen facebook.

  

Clwb Gwibgart

Eleni am y tro cyntaf mae Ysgol Maesincla wedi cychwyn Clwb Gwibgart.

Mae Mr Lloyd ac aelodau Clwb Gwibgart Ysgol Maesincla wedi bod yn brysur iawn yn adeiladu'r gwibgart, cyn cael cyfle gwych i'w yrru o gwmpas iard yr ysgol.

 

 

 

 
Eglwys Sant Peblig

plant plant

Plantos Cyfnod allweddol 2 Ysgol Maesincla yn mwynhau gwasanaeth cymun yn Eglwys Sant Peblig.

Tîm Gymnasteg

 

Tîm Gymnasteg ysgol Maesincla wedi perfformio'n wych yng nghystadleuaeth Gymnasteg ysgolion y sir yr wythnos ddiwethaf. Da iawn genod!!Blwyddyn 4 yn Castell Caernarfon

 

Criw Blwyddyn 4 Ysgol Maesincla yn mwynhau rhedeg Castell Caernarfon am y diwrnod ddoe.Dysgu am y Celtiaid

plant plant

Cafodd Bl 3 ddiwrnod gwerth chweil yn dysgu am y celtiaid mewn gweithdy yn yr ysgol. Cafodd y plant wisgo i fyny fel celtiaid, peintio gwynebau, gwneud potiau clai, gwehyddu, ymarfer saethu at darged gyda gwaewffon a llawer mwy. Profiad gwych i gychwyn ein thema.


Bethan Gwanas

 

Daeth Bethan Gwanas i’r ysgol yr wythnos ddiwethaf i ysbrydoli plant blwyddyn 4 eto eleni. Diolch am eich amser, ysbrydoliaeth a’ch brwdfrydedd gyda’r plant.Diwrnod Dathlu Llofnod Dysgu Teulu

plant plant plant

Dydd Mercher 27ain o Fedi bu sawl teulu o Ysgol Maesincla, Caernarfon, yn ymweld a’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Diwrnod Dathlu Teulu lle roedd nifer o weithgareddau bywiog wedi eu trefnu ar eu cyfer gan Cymunedau’n Gyntaf Gwynedd. Bu’r teuluoedd wrth eu boddau yn chwarae pêl droed, pêl fasged, celf a chrefft, peintio wynebau a llawer, llawer mwy. Cliciwch ar y lluniau i weld nhw yn fwy.

 

Taith Gerdded Noddedig

 

Dyma ddisgyblion yr ysgol yn cymeryd rhan yn y Daith Gerdded Noddedig. Diolch I chwi I gyd am eich cefnogaeth. Diolch hefyd i'r Cyngor Ysgol am helpu ac yn fwy n ahynny diolch I rieni Cymdeithas Rieni yr ysgol am drefnu y cwbwl.

Cliciwch yma am fwy o luniau

Clwb Coginio

plant plant

Clwb coginio - Morgan Alun Williams a'i sgiliau addurno cacen a hithau'n Sul y Mamau penwythnos yma.


Ysgol Goedwig - Adeiladu Den

 

Disgyblion Blwyddyn 6 dosbarth Mrs Dukes wrth eu boddau yn cymryd rhan yn yr Ysgol Goedwig- adeiladu den, bod yn greadigol gyda mwd a gweithgareddau meddwl a chyd- weithio.
Creu banneri ar gyfer yr orymdaith Dydd Gwyl Dewi

 

Daeth Anthony Morris yr arlunydd draw i weithio gyda plant blwyddyn 3 i greu banneri ar gyfer yr orymdaith Dydd Gwyl Dewi.

Cliciwch yma
am fwy o luniau

Adnoddau Chwaraeon

 

Diolch o galon I gyngor Ysgol Maesincla am lwyddo i gasglu digon o arian i brynu adnoddau chwaraeon i blant CA2 cael eu defnyddio amseroedd chwarae ar y buarth. 

 

Cystadleuaeth Gymnasteg Cynradd - 24/11/2016 Canolfan Tenis Caernarfon


Ym mhlith nifer fawr o dimau o ysgolion lleol bu 2 dîm merched o Ysgol Gynradd Maesincla yn cystadlu'n frwd. Roedd canmoliaeth mawr am eu ymddygiad ai ymdrechion yn y gystadleuaeth a gwelwyd safon eithriadol gan pob cystadleuwr. Ar ôl diwrnod hir o gystadlu daeth y canlyniadau, gwelwyd Ela Mair Williams yn cipio medal 3ydd safle y merched unigol a'r tîm yn gorffen yn y bedwerydd safle.

Ymdrech wych gan bawb a diolch i Miss Sioned, Elin Denham am eich gwaith hyfforddi. Llongyfarchiadau Ella Povey, Hollie Cavanagh, Ania Denham, Ela Mair, Aimme Griffiths, Anest Parry, Jasmine Williams, Elin Williams, Leia Owen a Kia Jennings.


Ysgol Eco 2016

Cliciwch yma am fwy o fanylionch yma


Clwbiau Ysgol Maesincla

Cliciwch yma i weld yr amserlen Cliciwch yma


Disgyblion yr wythnos 17/10/16
 

 

 

 

 


Disgyblion yr wythnos 3/10/16
 

 

 

 

 


Elusen Cancer Macmillan


Dydd Gwener, Medi 30ain, cynhalwyd cystadleuaeth fawreddog pobi Ysgol Maesincla I gasglu arian tuag at Elusen Cancer Macmillan. Llongyfarchiadau mawr I Mrs Karen Owen a Miss Sioned Davies am ennill . Cafodd y plant a'r rhieni wledd o de bach prynhawn a llwyddwyd I godi £380 tuag at yr Elusen. Diolch I Mrs Rhian Jones ac Anti Nicola am drefnu.

 

 

 


Gwersi Mandarin – Ysgol Maesincla


Mae disgyblion blynyddoedd 4 a 5 yn cael cyfle i ddysgu am draddodiadau Tsieiniaidd ac hefyd yn dysgu iaith Mandarin o dan arweiniad tiwtoriaid arbenigol o Tsieina. Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn wythnosol ac mae’r disgyblion yn llwyr fwynhau y profiad gwerthfawr yma sy’n sicr yn cyfoethogi y cwricwlwm.

 

 

 


Rhyngwladol Heddwch


Ar Fai 27 1926, daeth 2,000 o ferched i Faes y Farchnad, Penygroes, i gychwyn gorymdaith heddwch i Lundain. 100 mlynedd yn ddiweddarach trefnwyd digwyddiad i gofio'r merched - fel rhan o ddiwrnod Rhyngwladol Heddwch a dathlu can mlwyddiant yr orymdaith arweiniodd plant blwyddyn 6 Ysgol Maesincla yr orymdaith drwy'r dref gyda Codi'r To gyda'u Samba lliwgar.

 

 

Ymweliad Techniquest

 

Cafodd y plant flas ar wahanol weithgareddau a chyfle i wneud arbrofion gwahanol.

Cliciwch yma
am fwy o luniau

Da iawn Harri!

plant plant

Rydym yn hynod falch o Harri Jones a ddringodd i gopa'r Wyddfa dydd Sul i gasglu arian tuag at ysbyty Alder Hey. Llwyddodd Harri a'i deulu a'i ffrindiau i gasglu £1,700!


Disgyblion yr wythnos yr adran iau 09-05-16

 

 

 

Cliciwch ymaam fwy o luniau

 

 

 

 


Sêr yr Wythnos y Cyfnod Sylfaen 06-05-16

 
Sêr yr Wythnos y Cyfnod Sylfaen 29-04-16

 
Disgyblion yr wythnos yr adran iau 02-05-16

 

Cliciwch yma am fwy o luniau


Lansiad Prosiect 'Tesco/ Groundwork'

 

Ysgol Maesincla 3ydd o Fai 2016

Lansiad Prosiect 'Tesco/ Groundwork'

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Glan-llyn

 

Cliciwch yma i'n gweld yn mwynhau yr ymweliad i Glan-llyn

 


 

 


Cyngerdd Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Ewch draw i'r wal fideo i gael gweld y cyngerdd! - cliciwch yma


Côr ysgol Maesincla yn morio canu yn Eglwys Santes Fair


Dyma luniau plant newydd y dosbarth meithrin yn Ysgol Maesincla

plant plant

Plant Ysgol Maesincla yn gweithio ar brosiect Garddio Bywyd Gwyllt - cliciwch yma

Blwyddyn 2 yn dweud stori

Cliciwch yma i weld y fideo


P'nawn Hwyl

 

Llongyfarchiadau i holl blant y cyfnod sylfaen ar gystadlu yn y 'P'nawn Hwyl'. Cafwyd p'nawn cystadleuol iawn a'r ty Seiont yn dod yn fuddigol.

Cliciwch yma i weld lluniau o'r plant lwyddodd i gael y wobr gyntaf yn y cystadleuthau.

 

 

 
Newyddion Chwaraeon

Criced - Buom yn cystadlu yn y gystadleuaeth criced yn Ysgol Brynrefail. Llwyddodd y bechgyn i gyrraedd y rownd derfynol a chafodd tîm y genethod lwyddiant a buant yn chwarae yn y gystadleuaeth sirol ym Mhwllheli. Da iawn chi!


Mabolgampau Adran Iau - Cawsom ddiwrnod werth chweil ar gae'r ysgol gyda'r adran Iau yn cystadlu yn fabolgampau Ysgol Maesincla 2015. Llongyfarchiadau i dîm Cadnant am ennill a diolch i bawb am gymryd rhan! Victor Ludorum eleni oedd Sion Ynyr Roberts ac y Victrix Ludorum oedd Leah Owen, da iawn wir!

 

Athletau'r Urdd - Da iawn i dîm Athletau Ysgol Maesincla am gystadlu yn Athletau'r Urdd yn Nhreborth! Cawsom lwyddiant yn y cystadlaethau canlynol: 4x100 bechgyn blwyddyn 4, (Cai Parry, Owen Roberts, Trystan Bee, Noah Humphreys) Sion Ynyr Roberts yn gyntaf yn y naid hir ac yn ail y y ras redeg 100m. Arwen Humphreys yn ail yn taflu gwaywffon ac Ania Denham yn gyntaf am daflu pêl.

 
Ania Denham
- Braint yw cael gweld plant yn ymestyn ei sgiliau ymhellach, llongyfarchiadau i Ania Denham am gyrraedd rhan nesaf treialon pêl-droed Manchester City. Pob hwyl iti Ania gan bawb o Ysgol Maesincla!

 

 

 

 

 

 


Blwyddyn 2 yn Perfformio

P'nawn dydd Gwener, 27ain o Fehefin, bu plant blwyddyn 2 yn cynnal p'nawn dweud stori. Perfformiodd y plant bedair stori arbennig sef Y Cawr Mwya Crand yn y Dre, Beth Nesaf, Owain ar Deinosoriaod a Hugan Fach Goch. Roedd y plant wrth ei boddau yn perfformio'r storiâu a phawb wedi mwynhau!


Plant ysgol Maesincla yn creu gardd gyda chymorth 'Wildlife Gardening Partnership'.

I weld y lluniau - Cliciwch yma


Cystadleuaeth Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd

 

Llongyfarchiadau i Kayllum Pugh Dosbarth Derbyn Ysgol Maesincla ar ennill gwobr o docyn llyfr gwerth £ 25.00 am ddod yn un o’r saith enillydd lwcus yng nghystadleuaeth Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd - ‘Fy hoff Gymeriad Llyfr’ar gyfer Diwrnod y Llyfr eleni.

 

 
Llwyddiant tîm pel droed genethod Ysgol Maesincla

 

Llongyfarchiadau i dîm pel droed genethod Ysgol Maesincla am gyrraedd y rownd derfynol cystadleuaeth Yr Urdd ym Mhorthmadog.

Bu cystadlu ffyrnig a goliau gwych ond colli'r gem olaf o 1 gol i 0 yn erbyn Ysgol Eifion Wyn.

Daliwch ati genod!

 


 

Llythyr - Noson Rieni Ysgol Maesincla - Cliciwch yma


Diwrnod Masnach Deg

Cawsom ddiwrnod Masnach Deg ar Fawrth y 4ydd er mwyn codi ymwybyddiaeth y plant o beth yw Masnach Deg. Cawsom wasanaeth am Fasnach Deg gan ddosbarth Hafan ac roedd stondin yn y neuadd yn gwerthu nwyddau Masnach Deg amser chwarae ac roedd gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynnal ymhob dosbarth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 
Cyngerdd Codi’r To Elize

Dydd Sul roedd yn rhaid i fi ddod i’r ysgol er mwyn cael fy offeryn a’i roi ar y bws. Wedyn aethom i’r Galeri. Roedd rhaid rhoi yr oferynnau ar y llwyfan er mwyn eu gosod yn barod. Aethom i Stiwdio 2 gyda ein bocs bwyd a cot a cawsom ychydig o amser i ymlacio dipyn ac cyn mynd i ymarfer Harbwr Diogel gydag Arfon Wyn a Ba Bwmba hefo gwraig Bari ar y piano.

Roeddwn i yn temlo’n nerfus iawn ac roedd fy mol i yn troi fel peirant golchi. Daeth Mam, fy Anti a Alex i wylio fi ac yn falch iawn ohonaf fi.
Wythnos Cymru Cwl

PLANT A DONNA PLANT A DONNA PLANT A DONNA

Wythnos yma mae Maesincla wedi bod yn dathlu wythnos Cymru Cwl. Yn ystod yr wythnos yma roedd y plant yn cael cyfle i weithio ar amrywiaeth o weithgareddau oedd yn ymwneud a Chymru. Bu'r plant y Cyfnod Sylfaen yn cael hwyl a sbri yn canu a dawnsio gyda Dona Direidi a Mari Gwilym yn cynnal sesiwn chwedlau a stori gyda phlant Blwyddyn 2. Wel am hwyl!


Ymweliad Gan Awduron

 

Daeth y 2Steves, Steve Barlow a Steve Skidmore, awduron poblogaidd y gyfres IHERO i weld Blwyddyn 3 a 4. Cawsom wledd o hwyl yn gwrando ar eu straeon.Dawns I Bawb

 

 

Diolch i enethod blwyddyn 5/6 Ysgol Maesincla am gymryd rhan yn noson 'Dawns i Bawb' yn y Galeri.

Llongyfarchiadau genod!

 Llwyddiant y Parti Unsain

 

Llongyfarchiadau i barti unsain Ysgol Maesincla ar ddod yn drydydd yn Eisteddfod Cylch Arfon.

Da iawn chi!!!Llwyddiant yng ngwaith celf yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i blant y Cyfnod sylfaen ar eu llwyddiant yng ngwaith celf yr urdd. Cafodd Llew, Sion, a Sean 2il wobr ar waith grwp. Llwyddod Lois i ennill y wobr gyntaf ar ei chlustog, a 3ydd ar y ddafad. Cafodd Lily 2il wobr am ei gwaith tecstiliau yn yr eisteddfod cylch, a wedyn yn y sir. Llongyfarchiadau mawr i bawb.

Llwyddiant yng ngwaith celf yr Urdd Llwyddiant yng ngwaith celf yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd yn rhan o gyngerdd Codi'r To yn y Galeri neithiwr. Dyma flas o'r cyngerdd i chi.

 

 

Cliciwch yma i weld fideo o'r cyngerdd

 

 

 


Dathlu diwrnod y llyfr

Blwyddyn 2 Dosbarth Miss Jones yn Dathlu diwrnod y llyfr.

plant

Dathladiau Dydd Gŵyl Dewi

 

Rydym wedi bod yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi!

Cliciwch ymaam fwy o luniauGorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2015

 

Rydym wedi bod yn gorymdeithio ar Ddydd Gŵyl Dewi!

Cliciwch ymaam fwy o luniauYmweliad i Gastell Caernarfon

 

Mae Dosbarth Miss Hughes wedi bod ar ymweliad i Gastell Caernarfon

Cliciwch ymaam fwy o luniauGwasanaeth y Cymun

Cynheliwyd Gwasanaeth y Cymun yn Ysgol Maesincla ar Ddydd Iau, Chwefror 12fed dan ofal Y Parchedig Roger Donaldson  gyda staff a disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yr ysgol. Roedd yn brofiad bythgofiadwy ac yn werthfawr iawn  i’r holl blant.   Cyngor ECO Ysgol Maesincla


Paratoi at Orymdaith Dydd Gŵyl Dewi

 

 

Cliciwch ymaam fwy o luniau
Record newydd i ddisgyblion Maesincla!

athletau

Ar ddydd Mercher, yr 11eg o Chwefror, buodd criw o ddisgyblion brwd Ysgol Gynradd Maesincla yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol ‘Sportshall’, sef cystadleuaeth athletau dan do sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Arfon.  Dyma gyfle blynyddol i ddisgyblion gael arddangos eu doniau athletau yn erbyn ysgolion y dalgylch.  Eto eleni, fe ddisgleiriodd disgyblion Maesincla, gan orffen fel pencampwyr y rownd gynderfynol yn erbyn 10 ysgol arall.  Nid yn unig hyn, torrwyd record y gystadleuaeth sydd wedi bodoli ers blynyddoedd!  Pob hwyl i Sion Ynyr, Sean McGrath, Daniel Roberts, Ethan Pritchard, Cian Bee, Dion Price Owen, Arwen Humphreys, Elain Denham a Megan Denham yn y ffeinal!  Edrychwn ymlaen i glywed am eu llwyddiant yn y rownd derfynol ddydd Gwener, 27ain o Chwefror.


Cyngerdd Penblwydd 1af Codi’r To!

poster

Nos Sul 8fed o Fawrth 2015 – 7pm
Tocynnau £4 oedolion / £2 i blant

Wedi’i ysbrydoli gan y ddull byd enwog El Sistema o Venezuela, mae Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol, sy’n gweithio gydag ysgolion cynradd a’u cymunedau i ddarparu profiadau cerddorol rheolaidd ac addysg offerynnol i flwyddyn gyfan o blant.

Dewch i ddathlu penblwydd cyntaf Codi’r To gyda cherddorion ifanc blwyddyn 5, Ysgol Maesincla, Caernarfon fydd yn siwr o godi’r to gyda’i côr, band pres ac ensemble taro bywiog!

Am fwy o wybodaeth - cliciwch ymaLlwyddiant y Tim Pel Rwyd

photoLlwyddodd tim pel-rwyd Ysgol Maesincla i ddod yn ail yn gystadleuaeth rhanbarth Eryri! Da iawn chi!

 

 

 

 


Prosiect Presenoldeb Ysgol Maesincla - cliciwch yma


S4C - Blwyddyn 5 a 6 ar raglen Ysgol Twm

Cliciwch yma i weld y rhaglen

SIOE NADOLIG

Ewch draw i'r Wal Fideo i weld fideos o'r Sioe Nadolig! - cliciwch yma


ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR I’R RHIENI 2013-14 - cliciwch yma
ATODIAD 2 - Ad.Bl. 2013-14 - cliciwch yma
ATODIAD 3 - Ad.Bl. 2013-14 - cliciwch yma


Prosiect 'Codi'r To' Ysgol Maesincla yn cael ei drafod ar lawr y cynulliad

Cliciwch yma i weld y fideo.


Gwyl Rygbi Coffa Morgan Parry

photo

''Fe welwyd cystadlu iach, brwdfrydedd ac yn bwysicach mwynhad a hwyl ar y Morfa pnawn mha, llongyfarchiadau i bob disgybl am yr ymdrech. Mi fuasai'r cyn-ysgrifennydd gemau i'r Adran Iau Mr Morgan Parry yn falch iawn o'r holl gemau a'r nifer oedd yn cymryd rhan mewn awyrgylch hynod bositif.

Yn dilyn gemau cyffrous iawn Ysgol Llanrug oedd yn fuddugol eleni ac yn ennill y darian am y tro cyntaf, llongyfarchiadau hefyd i Ysgol y Gelli am gyrraedd y rownd derfynol."

Ieuan G Jones - Clwb Rygbi Caernarfon

 


Awr Fawr Cyw

photoBydd Ania, Anest, Oliver a Noah yn ymddangos yn y rhaglen fydd yn cael ei darlledu ar Awr Fawr Cyw ar Hydref 23ain o gwmpas 4.45pm.

 

Cofiwch wylio!

 

 

 

 

RSPB Conwy

photoDysgodd Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla lawer am anifeiliaid yn RSPB Conwy ar Fai 1af.


Cafodd y disgyblion gyfle i edrych ar adar amrywiol, chwilio o dan gerrig am drychfilod bychain ynghyd a ‘pond-dipping’.

 

 

 

 

Trip i ben y Wyddfa

photoBu dosbarth Derbyn ysgol Maesincla ar drip i ben y Wyddfa fawr ar y tren bach y tymor yma. Roedd y plantos wedi gwirioni. Cawsom hefyd ymweld a’r amgueddfa lechi yn Llanberis ble yn gwelwyd y broses o hollti llechi. Diolch o galon am y croeso.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma
Dawnsio Disgo’r Urdd

photoLlongyfarchiadau i enethod Ysgol Maesincla am gymryd rhan yng nghystadleuaeth Dawnsio Disgo’r Urdd. Roedd pawb wedi gwneud ei gorau, gwych iawn!

 

 

 

 


Diwrnod y llyfr

Rydym wedi bod yn dathlu diwrnod y llyfr. Cafodd pawb wisgo fel ei hoff gymeriad llyfr a dod a’i hoff lyfr i’r ysgol. Roeddem yn hynod lwcus o gael cwmni Geraint Lovgreen a Mari Gwilym i gynnal gweithdai gyda’r plant. Daeth Gwion Tegid (Barry) a Sioned Wyn (Kim) o’r gyfres deledu Rownd a Rownd atom i feirniadu y wisg orau. Diolch iddynt i gyd. Diolch hefyd i griw Sdwnsh a recordiodd DVD ohonynt yn darllen stori i’r plantos. Roedd y plant wedi mwynhau’r diwrnod yn fawr.

photo photo photo  

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Trip i dŷ bwyta Fu’s a gwers Karate

plant yn fu's plentyn karate class

 

Mae dosbarth Derbyn Ysgol Maesincla yn dysgu am Tsieina y tymor yma. Fel rhan o’r dysgu aethom ar drip i dŷ bwyta Fu’s i flasu amrywiaeth o fwydydd Tsieiniaidd o spring rolls pork i reis wedi’i ffrio. Diolch Fu’s. Hoffwn ddiolch hefyd i Chris Pritchard a Rhian Jones o PMA ddaeth draw i’r ysgol i roi gwers Karate i’r plant. Roedd y plant yn mwynhau dysgu i ddangos parch, canolbwyntio, gwrando ac i weithio’n galed i gyrraedd eu potensial ymhob rhan o’u bywyd. ICH, NI, ASA!

Bwletin Medi 2013

CROESO
Croeso cynnes i chwi yn blant ac yn rieni newydd ar ddechrau blwyddyn ysgol. Rwy’n mawr obeithio y bydd y plant yn hapus iawn yn ein mysg.

AMSER CHWARAE BORE CYFNOD SYLFAEN
Bydd system caffi yn digwydd yn y cyfnod sylfaen - £1 yr wythnos.

GWISG YSGOL
Braf iawn oedd gweld fod rhan fwyaf o’r plant yn gwisgo gwisg ysgol ar ddechrau’r flwyddyn newydd. Os gwelwch yn dda rhowch ENW EICH PLENTYN AR BOB DILLEDYN!

PARCIO AR Y SAFLE
A fyddwch cystal a pharcio yn y lleoedd parcio an NID ar y lôn o gwmpas y safle nac ym maes parcio’r staff. Diolch.

ABSENOLDEB / SALWCH
Yn ôl gofynion y ddeddf mae’n ofynol i chwi lenwi’r llyfryn ‘Ffurflenni Absenoldeb’ i egluro absenoldeb eich plentyn.

PRESENOLDEB DISGYBLION
Yn unol â rheolau Addysg (Cyfnod Presenoldeb Disgyblion 1991), mae’n ofynnol fod rhieni yn esbonio absenoldeb pob blentyn trwy lythyr i’r ysgol. Os ni dderbynnir llythyr, ystyrir yr absenoldeb fel trwantiaeth. Felly, os yw eich plentyn adre o’r ysgol am unrhyw reswm a wnewch chi adael i ni wybod os gwelwch yn dda. Manteisiaf ar y cyfle i’ch atgoffa ein bod yn cychwyn yn brydlon am 9.00, os yw eich plentyn yn hwyr, dewch i’r Brif Fynedfa.

GWERSI NOFIO
Bydd eich plentyn yn cael gwersi nofio yn ystod y flwyddyn. Mae’n hynod bwysig fod eich plentyn yn cofio dod a’i dillad nofio gyda nhw. Gan fod prisiau bysys mor ofnadwy o uchel eleni rydym am gerdded y plant i’r Ganolfan Hamdden. Bydd nifer perthnasol o staff ar gael i gyd-gerdded efo’r plant. Hefyd, rydym wedi buddsoddi mewn ‘capes glaw’ ar gyfer y plant pe bai yn bwrw glaw. Your child will be having

LLAU PEN
Nodyn i’ch atgoffa, rhaid i chwi archwilio pen eich plant pob nôs a’u trin os oes angen, a gadael i’r ysgol wybod os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.

FFON SYMUDOL
Ni all yr ysgol gymryd cyfrifoldeb o gwbl am ffonau symudol. Nid does angen i neb ddod a ffôn i’r ysgol. Byddwn yn cadw’r ffonau yn y brif swyddfa a’u rhoi’n ôl i’r plant amser mynd adre.

CLUSTLYSAU
Mae rhai o enethod a bechgyn yr ysgol yn gwisgo clustlysau crwn yn eu clustiau. Er mwyn diogelwch y plant hoffwn iddynt wisgo ‘studs’ yn unig.

LLYFRAU DARLLEN / LLOCHESI LLYFR
Hoffwn i bob plentyn ddod a’i lyfr darllen i’r ysgol mewn lloches llyfr. Maent ar werth yn y Brif Swyddfa am £3. Bydd y plant yn cael gwaith cartref wythnosol.

ARIAN CINIO
Mae cost cinio ysgol wedi codi i £2.00 y dydd (£10.00 yr wythnos) i’w dalu mewn amlen gyda enw’r plentyn arno, fore Dydd Llun neu ar yr hwyraf fore Dydd Gwener. Dim 3.00 o’r gloch ar b’nawn Dydd Gwener. Os ydych eisiau talu am y mis gallwch wneud hyn ymlaen llaw ac nid yn ddyledus.

BOCSYS BWYD / CINIO
DIM newid o ddydd i ddydd, BOCS BWYD / CINIO am yr wythnos.

BOCS BWYD IACH
Y mae’n bwysig bod bocsys bwyd eich plentyn yn cynnwys bwyd iach. Am fwy o fanylion gofynnwch yn y brif swyddfa.

CYNLLUN BRECWAST AM DDIM
Yr ydym yn cynnig brecwast am ddim i’r plant yn yr ysgol. Os ydych eisiau eich plentyn gael brecwast, dewch a hwy i’r ysgol erbyn 8.15. Mae’r brecwast yn cynnwys cereal, sudd ffrwyth a thamaid o dost. Mae’r plant yn cael eu goruchwylio yn y ffreutur.

TREFNIADAU CASGLU PLANT O’R YSGOL
Ar ôl casglu eich plant am 3.00 o’r gloch, ac os ydych yn disgwyl am yr Adran Iau am 3.15, a fyddech cystal a gwarchod eich plant bach rhag crwydro o gwmpas y buarth a gofalu nad ydynt yn dringo ar y giat ac i ganol y blodau o flaen y dderbynfa am resymau iechyd a diogelwch.

DYDDIADAU PWYSIG
Nos Fawrth, Medi 17 – 3-5p.m. Noson Rieni i drafod canlyniadau’r profion.
Dydd Iau, Medi 19 – 9.15-3.00p.m. Bl. 3 RSPB Conwy.
Dydd Mawrth, Hydref 1af – 9.30-3.00p.m. Bl. 4 Wylfa.
Dydd Llun, Hydref 14ain – 1-2.30p.m. Bl. 6 Gweithdy Kyffin Williams (yn yr ysgol)
Dydd Gwener, Hydref 25 – Dydd Llun, Tachwedd 4ydd – Hanner Tymor.
Dydd Llun, Rhagfyr 9fed – 1.30p.m. Cyngerdd Nadolig Babanod.
Nos Fawrth, Rhagfyr 10fed – 6.00p.m. Cyngerdd Nadolig Babanod.
Nos Fercher, Rhagfyr 11eg – 6.00p.m. Cyngerdd Nadolig Adran Iau.
Nos Iau, Rhagfyr 12fed – 6.00p.m. Cyngerdd Nadolig Adran Iau.
Dydd Mawrth, Rhagfyr 17eg – 2.00p.m. Ffair Dolig.
Dydd Gwener, Rhagfyr 20fed – Ysgol yn cau (gwyliau dolig).
Dydd Llun, Ionawr 6ed – Ysgol yn ail-agor.

Diolch am eich cyd-weithrediad

Manon Gwynedd
Pennaeth Mewn Gofal


Ymweliad i Fron Goch  
russell plant

Cafodd y dosbarth Derbyn a Meithrin ymweld â Fron Goch i gychwyn eu thema y tymor yma.

Hefyd, daeth Russell o ‘Byw Yn Yr Ardd’ i sgwrsio a dangos un o’i hoff geiliogod ynghyd a’n rhoi ar ben ffordd efo’n gardd lysiau ni. Diolch Russell.


tractor ci plant

Hoffwn ddiolch yn fawr hefyd i Dafydd Denham am roi ei amser eto eleni i ddod a oen bach, Sianw y ci, a tractor mawr i ddangos i’r plant. Roedd pawb wedi mwynhau’n fawr.

 

 

Artistiaid  Tessa Elliott a Jonathan  Jones –  Morris

Daeth  Artistiaid  Tessa Elliott a Jonathan  Jones –  Morris i wneud gweithdai celf yn y Cyfnod Sylfaen . Cafodd y disgyblion gyfle i greu pypedau  a pheintio ffrwythau gan  arbrofi gyda lliwiau oer a chynnes. 

Plant
Plant
Plant
Plant
Plant

Ar ddiwedd y gweithdy , daeth y rhieni  i mewn i weld y disgyblion  yn perfformio eu sioe bypedau gan ddefnyddio  kinect ar yr x box i wneud
yr animeiddio.

Roedd pawb wedi mwynhau y profiad yn fawr iawn.  Ardderchog !

 


Lluniau Dydd Gŵyl Dewi      
       
       
 
       
Lluniau Nadolig Ysgol Maesincla
 

Llwyddiant Hafan Bach

Mae plant blwyddyn 3/4 dosbarth Hafan Bach Ysgol Maesincla wedi bod yn brysur iawn dros dymor yr Haf yn plannu llysiau. Balchder oedd ar ei gwynebau wrth iddynt godi y moron o’r ardd a gweld y fasged yn llenwi a dod ar draws 2 foronen anferth oedd yn fwy na 50cm o hyd ac yn drwchus iawn!! Cafodd y plant gyfle i goginio cawl gyda’r moron.
“ mmmm blasus iawn “ oedd ymateb y plant. Hoffwn LONGYFARCH y plant am eu gwaith caled yn yr ardd i edrych ar ôl y llysiau.


Croeso i blant y Dosbarth Meithrin

dosbarth meithrin plant y dosbarth meithrin

 

11:09:12 Bwletin Medi - clicwch yma

Ffair Haf  
ffair haf Cynhaliwyd Ffair Haf lwyddiannus iawn yn yr ysgol nos Fawrth ble y gwerthwyd cynnyrch o luniau, bagiau ‘pegs’, gemwaith, tai adar a llawer iawn o ddanteithion melys, i gyd wedi’u gwneud gan ddwylo’r plant.

Casglwyd £850 o bunoedd at gronfa’r ysgol.

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth a’u cyfraniad at y noson, a thrwy’r flwyddyn. Gwyliau Haf hapus i bawb!!!

Blwyddyn 6 Ar Ymweliad I Gaerdydd
year 6
senedd
Lluniau o Flwyddyn 6 o flaen Stadiwm y Mileniwm a'r Senedd

Gemau Olympaidd 2012  
andrew a'r plant

Bu rhai o ddisgyblion ysgol Maesincla yn cymeryd rhan yn y gweithgareddau ar y maes yng Nghaernarfon i ddathlu’r gemau Olympaidd – bu iddynt fwynhau’r profiad yn fawr iawn.

Buom yn ffodus iawn i gael ymweliad gan Mr Andrew Craig yn yr ysgol i ddweud ei hanes yn cario’r dorch Olympaidd ym Mhorthmadog.

Cafodd Mr Andrew Craig ei ddewis i gario’r fflam oherwydd ei waith caled yn codi arian i gancer y fron. Gwnaeth hyn drwy gerdded i fyny’r Wyddfa bob wythnos am flwyddyn. Mae Mr Andrew Craig yn gweithio fel rheolwr i gwmni Travis Perkins ac mae’n bwriadu cerdded i fyny’r Wyddfa bob diwrnod ym Mis Medi. Dymunwn bob lwc iddo.

 

Nant Gwrtheyrn Diwrnod Mawreddog Dathlu Diwrnod y Llyfr:
Aeth plant blynyddoedd 3-6 am ymweliad i Nant Gwrtheyrn Dydd Iau 23/2/12 i ddathlu diwrnod y llyfr. Roedd pawb wedi mwynhau perfformiad theatrig ar hanes Cymru yn Neuadd y Pentref gan gwmni theatr mewn addysg. Cafwyd gweithgareddau yn dilyn gan gynnwys taith o’r nant. Cafodd bob plentyn rodd o lyfr am ddim i’w atgoffa am y diwrnod.
Dyma blant blwyddyn 5 gyda’u llyfrau.

Ymweliad Esgob Andy
Daeth Esgob Andy ar ymweliad yr wythnos diwethaf. Cafwyd sesiynau diddorol o holi ac ateb gyda’r plant yn y dosbarthiadau.
Roedd y plant a’r Esgob wedi mwynhau’n fawr iawn.


Cynhaliwyd diwrnod coch ar gyfer casglu arian at apel Y Galon. Roedd y plant yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth creu poster i’r apel a feirnadwyd gan Maer Tref Caernarfon. Daeth y Maer i’r ysgol i wobrwyo Aiden Jat Blwyddyn 5 , yr ennillydd.


Dydd Gwyl Dewi
Dathlwyd diwrnod Sant Cymru yn yr ysgol ar y cyntaf o Fawrth. Cafwyd wasanaeth gwerth chweil gan blant 3 a 4 yr ysgol. Gwisgwyd ddillad Cymreig/dillad coch a chafwyd ginio cig oen arbennig gan Anti Bethan y gogyddes. Dathlwyd y diwrnod yn y dosbarthiadau drwy gynnal gweithgareddau Cymreig eu naws a son am bwysigrwydd Dewi Sant.


Masnach Deg:
Daeth Anna Jen i’r ysgol yn ystod wythnos Masnach Deg i sgwrsio am Masnach Deg a’r pwysigrwydd o brynu nwyddau gyda’r symbol Masnach deg arnynt. Cafodd y plant hwyl yn gwrando ar stori taith y fanana o law’r ffermwr i’r siop.


Dyma blant Blwyddyn 1 a 2 Ysgol Maesincla fu’n cystadlu yn yr unawd unigol ac adrodd unigol bl 2 ac iau yn Eisteddfod yr Urdd Cylch Arfon, Ysgol Brynrefail ar yr 25ain o Chwefror 2012.

Bwletin Nadolig 2011

Dyma ddyddiadau pwysig i chwi am weithgareddau’r ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf:

Streic Undebol
Bydd yr ysgol ar gau i’r disgyblion, Dydd Mercher, 30 Tachwedd 2011 oherwydd streic undebol.

Clwb ar ôl ysgol
Ni fydd angen £1 i’r Clwb ar ôl ysgol i’r Adran Iau o hyn ymlaen. Mae angen £1 i’r clwb chwaraeon. Mae’r clwb babanod yn darfod am 4 o’r gloch. Mae’r clwb adran iau yn darfod am 4.15.

Trefniadau gyrru ar dir yr ysgol
Hoffwn i bawb ddilyn rheolau’r ffordd ar dir yr ysgol a dilyn yr lôn un-ffordd.

Cyngerdd Nadolig – Adran Babanod
P’nawn Mawrth, Rhagfyr 6ed am 1.30 o’r gloch
Nôs Fercher, Rhagfyr 7fed am 6.00 o’r gloch
Tocynnau £2.50 ar gael o dderbynfa yr ysgol o ddydd Llun ymlaen.

Cyngerdd Nadolig - Adran Iau
Nôs Fawrth, Rhagfyr 13 am 6.00 o’r gloch
Nôs Fercher, Rhagfyr 14 am 6.00 o’r gloch
Tocynnau £2.50 ar gael o dderbynfa yr ysgol o ddydd Llun ymlaen.

Cinio Dolig, Dydd Mercher, Rhagfyr 14
Os yw eich plentyn yn dymuno cael cinio Nadolig yn hytrach na bocs bwyd a fyddech cystal a llenwi y bonyn isod a’i ddychwelyd i’r ysgol ynghyd â’r arian £1.90 erbyn Dydd Gwener 9fed o Ragfyr fan bellaf. mwy...

Ffair Dolig
Eleni byddwn yn cynnal Ffair Dolig yn yr ysgol ar Nôs Iau, 8fed Rhagfyr am 6.00 o’r gloch.

Côr
Bydd côr yr ysgol yn canu:
- yn Gorymdaith Nadolig Y Maes Nôs Iau, Rhagfyr 1af (rhoi’r goleuadau ymlaen)
- yn Canolfan Dydd Maesincla ar Ddydd Gwener, 2il Rhagfyr
- yn Morrisons ar Ddydd Mawrth, 6ed Rhagfyr

Arian Cinio
Byddwn yn ddiolchgar petaech yn talu HOLL ddyledion Arian Cinio (hyd at 16/12/11) erbyn Dydd Mercher 14/12/11 er mwyn i ni fedru cau’r llyfrau am y flwyddyn.

Bydd yr ysgol yn cau Dydd Gwener, Rhagfyr 16 ac yn ail-agor i’r plant ar Ddydd Mawrth, Ionawr 3ydd, 2012. Dymunwn Nadiolig Llawen i chi gyd.


Plant Mewn Angen 18:11:11

Dyma'r plant a'r athrawon yn gwisgo pyjamas i gasglu arian i Plant Mewn Angen ...

 


Dyddiadau Pwysig

Tachwedd 18 - Diwrnod Plant Mewn Angen - Gwisgo smotiau / pyjamas

Rhagfyr 6 - Cor yr ysgol yn canu y tu allan i Morrisons 10.30
Rhagfyr 6 - Sioe Nadolig babanod 1.30
Rhagfyr 7 - Sioe Nadolig babanod 6.00
Rhagfyr 8 - Ffair Nadolig - 6.00
Rhagfyr 13 - Sioe Adran Iau 6.00
Rhagfyr 14 -Sioe Adran Iau 6.00
Rhagfyr 14 - Cinio Nadolig Ysgol
Rhagfyr 15 - Parti Nadolig yr ysgol ac ymweliad gan Sion Corn
Rhagfyr 17 - Gwyliau

Ionawr 3 - Ysgol yn ôl


Noson Rieni
Cynhelir noson rieni nos Fawrth nesaf – HYDREF 18eg rhwng 3-5 o’r gloch. Byddwch yn cael cyfle i drafod sut mae’ch plentyn wedi setlo yn yr ysgol.

Clybiau ar ôl ysgol
Bydd Clybiau ar ôl ysgol yn cychwyn ar ôl hanner tymor ar Nos Lun i flynyddoedd 1-6. Cewch gyfle i gofrestru eich plentyn yn neuadd yr ysgol yn ystod y noson agored. Bydd y clybiau yn rhedeg o 3-4 o’r gloch. Byddwn yn disgwyl i chi ddod i nôl eich plentyn, neu wneud trefniadau ar gyfer eu codi.

Cinio Ysgol – Thema Cwpan Rygbi’r Byd
Byddwn yn cael cinio ysgol thema cwpan rygbi’r byd ddydd Iau, Hydref 20. Cost y cinio ydy £1.90 (fel arfer). Os yw eich plentyn yn cael bocs bwyd ac eisiau cael cinio, a fyddech cystal a llenwi’r bonyn isod i ddweud os ydych angen cinio, a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Gwener 14 Hydref.

Arian Cinio
Hoffwn eich atgoffa ein bod angen arian cinio’n WYTHNOSOL. A fuasech yn gallu talu hwn yn syth os gwelwch yn dda.

Eisteddfod yr Urdd 2012
Hoffwn i’r plant wisgo coch Ddydd Gwener, 21 Hydref a thalu dirwy o £1 er mwyn ymgyrraedd at darged Caernarfon o’r Eisteddfod. Bydd pob ysgol yn dre’n gwneud yr un fath ar y diwrnod.

Tynnu Lluniau
Bydd Mr Gwynant Parri, ffotograffydd yn dod i dynnu lluniau unigolion DDYDD MERCHER, Hydref 19eg am 9.00 o’r gloch. Croeso i chi ddod a brodyr a chwiorydd i dynnu lluniau.

Gwyliau
Bydd yr ysgol ar gau am wythnos Hydref 24 – 28 oherwydd gwyliau ½ tymor.


Bwletin yr Haf 2011 - ccliciwch yma

 

Ennillwyr Cystadleuaeth Sportshall Gwynedd 2011

sportshall Mae plant Ysgol Maesincla wedi ennill y gystadleuaeth Sportshall Gwynedd am yr ail flwyddyn yn olynol.

Roedd tim o naw yn cynrychioli'r ysgol yn y gystadleuaeth athletau dan do yn erbyn wyth o ysgolion eraill yn y rownd derfynnol.

Llwyddodd y tim i ennill y ras gyfnewid olaf i sicrhau eu bod yn cadw'r darian am flwyddyn ychwanegol!!

Athletwyr o fri!

athletau

Mae Ysgol Maesincla wedi ennill cystadleuaeth Sportshall ar ddydd Gwener, Mawrth 18.

Bydd y tim yn cystadlu yn yr rownd derfynnol ym Mhorthmadog yn ystod mis Ebrill.

Mae'r athletwyr yn edrych ymlaen i geisio ennill y gystadleuaeth am yr ail flwyddyn yn olynnol.

athletau
Dyma lun y tim yn dathlu'r fuddugoliaeth a llun o'r efeilliad yn fuddugol yn y ras 6 lap.

 

 

 

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith