Cylch

 

Pryd sefydlwyd y cylch?
2000
Pwy oedd yn gyfrifol am gychwyn y cylch?
Manon Gwynedd a Dawn Lynne Jones
Pam y cychwynwyd y cylch?
Er mwyn i blant 2 oed gael cyfle i gymdeithasu , cyd-chwarae a chyd-ddysgu.
Faint ywoed y plant sy’n cael cychwyn?
Y tymor yn dilyn eu penblwydd yn 2 oed.
Ble mae’r cylch?
Ar safle Plas Pwb, Ysgol Maesincla
Mwy o wybodaeth
Gwefan Mudiad Ysgolion Meithrin - cliciwch yma
Gwefan Dechrau’n deg - cliciwch yma

9.00 – 11.30 cylch bore

12.30- 3.00 cylch prynhawn

 

oriau

Wythnos y flwyddyn

Pris

Yn byw yn Nalgylch Maesincla

12.5awr

42 wythnos

Am ddim

Byw tu allan i ddalgylch Maesincla

12.5awr

39 wythnos

£3.45 y sesiwn

Gofynwch am ffurflen gofrestru o

  • Swyddfa Ysgol Maesincla
  • Ymwelydd Iechyd

Beth sy’n digwydd wedyn?
Dod ar ffurflen yn ol i’r Cylch ac yna pan fydd yn amser i’ch plenty gychwyn bydd Arweinydd y Cylch yn cysylltu a chwi.

Cylch Meithrin Maesincla
Arweinydd – Nicola Jones
Is - Arweinydd –  Deborah Davies, Tracy Binfield
Cymorthyddyddion – Ceri Thomas
Julie Edwards
Sioned Roberts
Sairah Khan

Cylch Meithrin Plas Pawb (Meithrin Mwy)
Arweinydd – Wendy Campell
Is - Arweinydd –  Catherine Ellis
Cymorthyddyddion – Llinos Hughes, Karen Hughes-Parry

Mae sesiynnau aros a chwarae wedi eu sefydlu ers Tymor y Pasg 2011 ble mae cyfleoedd i rieni a’r plant ymweld a’r cylch gyda’i gilydd i gael blas ar y gwahanol weithgareddau fydd yn digwydd yno o ddydd i ddydd.

Bydd Albwm lluniau yn cael ei ychwanegu yma

 

 

 

Privacy Notice
Website by Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith