News

Caernarfon Flower Show

A big thank you to the School-Church Council for their work coordinating our flower display for Caernarfon's Flower Show. Why not visit St Mary's Church to have a look at the display.


 Ysgol Maesincla ESTYN Inspection 2019

The ‘Ysgol Maesincla 2019 Estyn Inspection Report’ has been published and is available on the ESTYN website.


Click here
for more information

 IMPORTANT SCHOOL EVENTS

 

 


Click here
for more information


Mainc Mets Maesincla

Ysgol Maesincla children working alongside 'Mens Sheds Caernarfon' preparing our new bench. A big thanks to C.L.Jones for the wood, and to the 'Caernarfon Mens Sheds' crew for their work with the children!

mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla
mainc mets maesincla

Maesincla's Mental Maths Sessions

Thanks to all parents who made it to the Mental Maths Sessions in the classes last week. Thanks also to many of you who remembered to return the questionnaire - looks like you enjoyed the session and went away with a trick or two!


Click here
to see the Questionnaire

Click here for Maesincla's Mental Maths Sessions letter

Posh Afternoon Tea

plant plant plant plant
plant plant  

Thank you to the children and parents of the Reception and Nursery class at Ysgol Maesinca for preparing a 'Posh Afternoon Tea' to raise money for the school. A big thank you also to the parents and members of the local community who attended. I hope you enjoyed the feast!


Ysgol Maesincla's Anti-Bullying Worshops with Lisa Jen

plant plant plant plant

Following a number of creative workshops, our pupils have composed an 'Anti-Bullying Anthem' working alongside the musician Lisa Jen. Listen and sing along with the children.

Caernarfon Schools Christmas Service

plant plant

Ysgol Maesincla's Choir singing their hearts out in 'Caernarfon Schools Christmas Service' at Seilo Chapel.

video-sm


Sioe Trefi Taclus Y Brodyr Gregori (translation coming soon...)

Disgyblion Ysgol Maesincla wedi mwynhau 'Sioe Trefi Taclus Y Brodyr Gregori'

 


 

 

 


Important Events At Ysgol Maesincla

 


Click here
for more information


Disgyblion yr wythnos CA2 Ysgol Maesincla (translation coming soon...)

Dyma nhw, disgyblion yr wythnos CA2 Ysgol Maesincla. Dangosodd y plant yma ddyfalbarhad, ymdrech 100%, a brwdfrydedd tuag at eu gwaith. Da iawn chi – gwych!

 


 

 

School Uniform


You can buy a school uniform from this shop, one of our main suppliers
Visit


Here are Year 6 visiting the Cathedral.


 

 

 


New Digital Game at Caernarfon Castle (translation coming soon...)


Mae CADW ar y cyd a EQUINOX yn lawnsio gem ddigidol newydd yng Nghastell Caernarfon ym Mis Mai. Mae ysgol Maesincla wedi bod yn rhan o'r prosiect cyffrous yma wrth yrru 6 o ddisgyblion blwyddyn 6 i lawr i chwarae'r gem am y tro cyntaf, a siarad amdano o flaen y camera. Edrychwch allan am y fideo fydd yn ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol CADW yn ogystal a sianeli darparwyr newyddion.

 

 

 


Hwylfan (translation coming soon...)


Dosbarth Miss Hughes Ysgol Maesincla yn mwynhau eu gwobr am bresenoldeb da yn yr Hwylfan. Bore llawn hwyl, chwerthin, ofn, annogaeth, goresgyn, cymell a llwyddiant. Gwych blwyddyn 3! Edychwch ar y fideo ar ein tudalen facebook.

  

GoKart Club

This year, for the first time, Ysgol Maesincla have started a GoKart Club.

Mr Lloyd and the members of the GoKart Club have been very busy building a GoKart before enjoying a ride around the school yard.

 


 

 
Eglwys Sant Peblig (translation coming soon...)

plant plant

Plantos Cyfnod allweddol 2 Ysgol Maesincla yn mwynhau gwasanaeth cymun yn Eglwys Sant Peblig.

Tîm Gymnasteg (translation coming soon...)

 

Tîm Gymnasteg ysgol Maesincla wedi perfformio'n wych yng nghystadleuaeth Gymnasteg ysgolion y sir yr wythnos ddiwethaf. Da iawn genod!!Blwyddyn 4 yn Castell Caernarfon (translation coming soon...)

 

Criw Blwyddyn 4 Ysgol Maesincla yn mwynhau rhedeg Castell Caernarfon am y diwrnod ddoe.Dysgu am y Celtiaid (translation coming soon...)

plant plant

Cafodd Bl 3 ddiwrnod gwerth chweil yn dysgu am y celtiaid mewn gweithdy yn yr ysgol. Cafodd y plant wisgo i fyny fel celtiaid, peintio gwynebau, gwneud potiau clai, gwehyddu, ymarfer saethu at darged gyda gwaewffon a llawer mwy. Profiad gwych i gychwyn ein thema.


Bethan Gwanas (translation coming soon...)

 

Daeth Bethan Gwanas i’r ysgol yr wythnos ddiwethaf i ysbrydoli plant blwyddyn 4 eto eleni. Diolch am eich amser, ysbrydoliaeth a’ch brwdfrydedd gyda’r plant.Diwrnod Dathlu Llofnod Dysgu Teulu (translation coming soon...)

plant plant plant

Dydd Mercher 27ain o Fedi bu sawl teulu o Ysgol Maesincla, Caernarfon, yn ymweld a’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Diwrnod Dathlu Teulu lle roedd nifer o weithgareddau bywiog wedi eu trefnu ar eu cyfer gan Cymunedau’n Gyntaf Gwynedd. Bu’r teuluoedd wrth eu boddau yn chwarae pêl droed, pêl fasged, celf a chrefft, peintio wynebau a llawer, llawer mwy. Cliciwch ar y lluniau i weld nhw yn fwy.

Taith Gerdded Noddedig (translation coming soon...)

 

Dyma ddisgyblion yr ysgol yn cymeryd rhan yn y Daith Gerdded Noddedig. Diolch I chwi I gyd am eich cefnogaeth. Diolch hefyd i'r Cyngor Ysgol am helpu ac yn fwy n ahynny diolch I rieni Cymdeithas Rieni yr ysgol am drefnu y cwbwl.

Click here for more photos

Clwb Coginio (translation coming soon...)

plant plant

Clwb coginio - Morgan Alun Williams a'i sgiliau addurno cacen a hithau'n Sul y Mamau penwythnos yma.


Ysgol Goedwig - Adeiladu Den (translation coming soon...)

 

Disgyblion Blwyddyn 6 dosbarth Mrs Dukes wrth eu boddau yn cymryd rhan yn yr Ysgol Goedwig- adeiladu den, bod yn greadigol gyda mwd a gweithgareddau meddwl a chyd- weithio.
Creu banneri ar gyfer yr orymdaith Dydd Gwyl Dewi (translation coming soon...)

 

Daeth Anthony Morris yr arlunydd draw i weithio gyda plant blwyddyn 3 i greu banneri ar gyfer yr orymdaith Dydd Gwyl Dewi.

Click here
for more photos

Adnoddau Chwaraeon (translation coming soon...)

 

Diolch o galon I gyngor Ysgol Maesincla am lwyddo i gasglu digon o arian i brynu adnoddau chwaraeon i blant CA2 cael eu defnyddio amseroedd chwarae ar y buarth. 

Cystadleuaeth Gymnasteg Cynradd - 24/11/2016 Canolfan Tenis Caernarfon (translation coming soon...)


Ym mhlith nifer fawr o dimau o ysgolion lleol bu 2 dîm merched o Ysgol Gynradd Maesincla yn cystadlu'n frwd. Roedd canmoliaeth mawr am eu ymddygiad ai ymdrechion yn y gystadleuaeth a gwelwyd safon eithriadol gan pob cystadleuwr. Ar ôl diwrnod hir o gystadlu daeth y canlyniadau, gwelwyd Ela Mair Williams yn cipio medal 3ydd safle y merched unigol a'r tîm yn gorffen yn y bedwerydd safle.

Ymdrech wych gan bawb a diolch i Miss Sioned, Elin Denham am eich gwaith hyfforddi. Llongyfarchiadau Ella Povey, Hollie Cavanagh, Ania Denham, Ela Mair, Aimme Griffiths, Anest Parry, Jasmine Williams, Elin Williams, Leia Owen a Kia Jennings.

 


Eco School 2016

Click here for more informationlick here


Ysgol Maesincla Clubs

Click here to view the timetable click here


Pupils of the Week 17/10/16


 

 


 

 

 


Pupils of the Week 3/10/16


 

 


 

 

 


Elusen Cancer Macmillan (translation coming soon...)


Dydd Gwener, Medi 30ain, cynhalwyd cystadleuaeth fawreddog pobi Ysgol Maesincla I gasglu arian tuag at Elusen Cancer Macmillan. Llongyfarchiadau mawr I Mrs Karen Owen a Miss Sioned Davies am ennill . Cafodd y plant a'r rhieni wledd o de bach prynhawn a llwyddwyd I godi £380 tuag at yr Elusen. Diolch I Mrs Rhian Jones ac Anti Nicola am drefnu.

 

 

 


Gwersi Mandarin – Ysgol Maesincla (translation coming soon...)

Mae disgyblion blynyddoedd 4 a 5 yn cael cyfle i ddysgu am draddodiadau Tsieiniaidd ac hefyd yn dysgu iaith Mandarin o dan arweiniad tiwtoriaid arbenigol o Tsieina. Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn wythnosol ac mae’r disgyblion yn llwyr fwynhau y profiad gwerthfawr yma sy’n sicr yn cyfoethogi y cwricwlwm.

 

 

 


Rhyngwladol Heddwch (translation coming soon...)


Ar Fai 27 1926, daeth 2,000 o ferched i Faes y Farchnad, Penygroes, i gychwyn gorymdaith heddwch i Lundain. 100 mlynedd yn ddiweddarach trefnwyd digwyddiad i gofio'r merched - fel rhan o ddiwrnod Rhyngwladol Heddwch a dathlu can mlwyddiant yr orymdaith arweiniodd plant blwyddyn 6 Ysgol Maesincla yr orymdaith drwy'r dref gyda Codi'r To gyda'u Samba lliwgar.

 

 

Ymweliad Techniquest (translation coming soon...)

 

Cafodd y plant flas ar wahanol weithgareddau a chyfle i wneud arbrofion gwahanol.

Click here
for more photos

Well done Harri!

plant plant

We are very proud of Harri Jones who trekked Snowdon to raise money for Alder Hey hospital on Sunday. Harri and his family and friends raised a total of £1,700!


Pupils of the Week K.S.2 09-05-16

 


Click here
for more details


Stars of the Week Foundation Phase 06-05-16

 
Stars of the Week Foundation Phase 29-04-16

 
Pupils of the Week K.S.2 02-05-16

 

Click here for more details


Launch of Tesco/ Groundwork Project

 

Ysgol Maesincla 3 May 2016

Launch of Tesco/ Groundwork Project

Click here for more detailsGlan-llyn

 

Click here to see photos of us enjoying our visit to Glan-llyn

 


 

 

 

Foundation Phase's Christmas Show

Visit the Video Wal page to see the concert! - click here


Maesincla school choir singing at St Mary Church


Here are the photos of the new children at the nursery class in Ysgol Maesincla

plant plant

Ysgol Maesincla children working on their Wildlife Gardening Project - click here

Year 2 pupils telling a story

Click here to see the video


Afternoon of Fun (Welsh Only)

 

Llongyfarchiadau i holl blant y cyfnod sylfaen ar gystadlu yn y 'P'nawn Hwyl'. Cafwyd p'nawn cystadleuol iawn a'r ty Seiont yn dod yn fuddigol.

Click here i weld lluniau o'r plant lwyddodd i gael y wobr gyntaf yn y cystadleuthau.

 

 

 
Sports News (Welsh Only)

Criced - Buom yn cystadlu yn y gystadleuaeth criced yn Ysgol Brynrefail. Llwyddodd y bechgyn i gyrraedd y rownd derfynol a chafodd tîm y genethod lwyddiant a buant yn chwarae yn y gystadleuaeth sirol ym Mhwllheli. Da iawn chi!


Mabolgampau Adran Iau - Cawsom ddiwrnod werth chweil ar gae'r ysgol gyda'r adran Iau yn cystadlu yn fabolgampau Ysgol Maesincla 2015. Llongyfarchiadau i dîm Cadnant am ennill a diolch i bawb am gymryd rhan! Victor Ludorum eleni oedd Sion Ynyr Roberts ac y Victrix Ludorum oedd Leah Owen, da iawn wir!


Athletau'r Urdd
- Da iawn i dîm Athletau Ysgol Maesincla am gystadlu yn Athletau'r Urdd yn Nhreborth! Cawsom lwyddiant yn y cystadlaethau canlynol: 4x100 bechgyn blwyddyn 4, (Cai Parry, Owen Roberts, Trystan Bee, Noah Humphreys) Sion Ynyr Roberts yn gyntaf yn y naid hir ac yn ail y y ras redeg 100m. Arwen Humphreys yn ail yn taflu gwaywffon ac Ania Denham yn gyntaf am daflu pêl.

 

Ania Denham
- Braint yw cael gweld plant yn ymestyn ei sgiliau ymhellach, llongyfarchiadau i Ania Denham am gyrraedd rhan nesaf treialon pêl-droed Manchester City. Pob hwyl iti Ania gan bawb o Ysgol Maesincla!

 

 

 

 

 Year 2 Perform Stories (Welsh Only)

P'nawn dydd Gwener, 27ain o Fehefin, bu plant blwyddyn 2 yn cynnal p'nawn dweud stori. Perfformiodd y plant bedair stori arbennig sef Y Cawr Mwya Crand yn y Dre, Beth Nesaf, Owain ar Deinosoriaod a Hugan Fach Goch. Roedd y plant wrth ei boddau yn perfformio'r storiâu a phawb wedi mwynhau!


Ysgol Maesincla pupils creating a garden with the help of 'Wildlife Gardening Partnership'.

To view the photos - Click here


Gwynedd Library Competition Winner (Welsh Only)

 

Llongyfarchiadau i Kayllum Pugh Dosbarth Derbyn Ysgol Maesincla ar ennill gwobr o docyn llyfr gwerth £ 25.00 am ddod yn un o’r saith enillydd lwcus yng nghystadleuaeth Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd - ‘Fy hoff Gymeriad Llyfr’ar gyfer Diwrnod y Llyfr eleni.

 

 
Girls' Football Team Reach Final of Urdd Competition (Welsh Only)

 

Llongyfarchiadau i dîm pel droed genethod Ysgol Maesincla am gyrraedd y rownd derfynol cystadleuaeth Yr Urdd ym Mhorthmadog.

Bu cystadlu ffyrnig a goliau gwych ond colli'r gem olaf o 1 gol i 0 yn erbyn Ysgol Eifion Wyn.

Daliwch ati genod!

 

Letter - Ysgol Maesincla’s ‘Parents Evening' - Click here


Diwrnod Masnach Deg (Welsh Only)

Cawsom ddiwrnod Masnach Deg ar Fawrth y 4ydd er mwyn codi ymwybyddiaeth y plant o beth yw Masnach Deg. Cawsom wasanaeth am Fasnach Deg gan ddosbarth Hafan ac roedd stondin yn y neuadd yn gwerthu nwyddau Masnach Deg amser chwarae ac roedd gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynnal ymhob dosbarth.

Click here for more details

 
Cyngerdd Codi’r To Elize (Welsh Only)

Dydd Sul roedd yn rhaid i fi ddod i’r ysgol er mwyn cael fy offeryn a’i roi ar y bws. Wedyn aethom i’r Galeri. Roedd rhaid rhoi yr oferynnau ar y llwyfan er mwyn eu gosod yn barod. Aethom i Stiwdio 2 gyda ein bocs bwyd a cot a cawsom ychydig o amser i ymlacio dipyn ac cyn mynd i ymarfer Harbwr Diogel gydag Arfon Wyn a Ba Bwmba hefo gwraig Bari ar y piano.

Roeddwn i yn temlo’n nerfus iawn ac roedd fy mol i yn troi fel peirant golchi. Daeth Mam, fy Anti a Alex i wylio fi ac yn falch iawn ohonaf fi.
Cymru Cwl Week (Welsh Only)

PLANT A DONNA PLANT A DONNA PLANT A DONNA

Wythnos yma mae Maesincla wedi bod yn dathlu wythnos Cymru Cwl. Yn ystod yr wythnos yma roedd y plant yn cael cyfle i weithio ar amrywiaeth o weithgareddau oedd yn ymwneud a Chymru. Bu'r plant y Cyfnod Sylfaen yn cael hwyl a sbri yn canu a dawnsio gyda Dona Direidi a Mari Gwilym yn cynnal sesiwn chwedlau a stori gyda phlant Blwyddyn 2. Wel am hwyl!


Visit By Two Authors (Welsh Only)

 

Daeth y 2Steves, Steve Barlow a Steve Skidmore, awduron poblogaidd y gyfres IHERO i weld Blwyddyn 3 a 4. Cawsom wledd o hwyl yn gwrando ar eu straeon.Dawns I Bawb

 

 

Diolch i enethod blwyddyn 5/6 Ysgol Maesincla am gymryd rhan yn noson 'Dawns i Bawb' yn y Galeri.

Llongyfarchiadau genod!

 Parti Unsain Success (Welsh Only)

 

Llongyfarchiadau i barti unsain Ysgol Maesincla ar ddod yn drydydd yn Eisteddfod Cylch Arfon.

Da iawn chi!!!Llwyddiant yng ngwaith celf yr Urdd (Welsh Only)

Llongyfarchiadau mawr i blant y Cyfnod sylfaen ar eu llwyddiant yng ngwaith celf yr urdd. Cafodd Llew, Sion, a Sean 2il wobr ar waith grwp. Llwyddod Lois i ennill y wobr gyntaf ar ei chlustog, a 3ydd ar y ddafad. Cafodd Lily 2il wobr am ei gwaith tecstiliau yn yr eisteddfod cylch, a wedyn yn y sir. Llongyfarchiadau mawr i bawb.

Llwyddiant yng ngwaith celf yr Urdd Llwyddiant yng ngwaith celf yr Urdd

Congratulations to everyone involved in the Codi'r To concert last night

 

 

Click here to see a video of the conert

 

 

 


Dathlu diwrnod y llyfr (Welsh Only)

Blwyddyn 2 Dosbarth Miss Jones yn Dathlu diwrnod y llyfr.

plant

Celebrating St David's Day

 

We have been celebrating St David's Day!

Click herefor more photosSt David's Day Procession

 

Here we are at the St David's Day Procession!

Click herefor more photosVisit to Caernarfon Castle

 

Miss Hughes' class has been on a visit to Caernarfon Castle.

Click herefor more photosGwasanaeth y Cymun (Welsh Only)

Cynheliwyd Gwasanaeth y Cymun yn Ysgol Maesincla ar Ddydd Iau, Chwefror 12fed dan ofal Y Parchedig Roger Donaldson  gyda staff a disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yr ysgol. Roedd yn brofiad bythgofiadwy ac yn werthfawr iawn  i’r holl blant.   Cyngor ECO Ysgol Maesincla (Welsh Only)


Dydd Gwyl Dewi (Welsh Only)

 

 

Click here for more photos
Record newydd i ddisgyblion Maesincla! (Welsh Only)

athletau

Ar ddydd Mercher, yr 11eg o Chwefror, buodd criw o ddisgyblion brwd Ysgol Gynradd Maesincla yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol ‘Sportshall’, sef cystadleuaeth athletau dan do sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Arfon.  Dyma gyfle blynyddol i ddisgyblion gael arddangos eu doniau athletau yn erbyn ysgolion y dalgylch.  Eto eleni, fe ddisgleiriodd disgyblion Maesincla, gan orffen fel pencampwyr y rownd gynderfynol yn erbyn 10 ysgol arall.  Nid yn unig hyn, torrwyd record y gystadleuaeth sydd wedi bodoli ers blynyddoedd!  Pob hwyl i Sion Ynyr, Sean McGrath, Daniel Roberts, Ethan Pritchard, Cian Bee, Dion Price Owen, Arwen Humphreys, Elain Denham a Megan Denham yn y ffeinal!  Edrychwn ymlaen i glywed am eu llwyddiant yn y rownd derfynol ddydd Gwener, 27ain o Chwefror.


Codi’r To! 1st Birthday Concert

poster

Sunday 8th March 2015 – 7pm
Tickets £4 Adults / £2 Children

Inspired by the hugely successful and famous El Sistema programme from Venezuela, Codi’r To is a social programme which works with primary schools and communities to deliver regular musical experiences and instrumental tuition, working with whole year groups of children.

Come and celebrate our first birthday with the talented young musicians of year 5, Ysgol Maesincla as they raise the roof with their choir, brass band and lively percussion ensemble!

For more details - click hereNetball Team Success (Welsh Only)

photoLlwyddodd tim pel-rwyd Ysgol Maesincla i ddod yn ail yn gystadleuaeth rhanbarth Eryri! Da iawn chi!

 

 

 

 


Ysgol Maesincla's Attendance Project Letter - click here


S4C - Year 5 and 6 on the ' Ysgol Twm' programme

Click here to see the programme

CHRISTMAS SHOW

Go to the Video Wall to see videos of the Christmas Show! - click here


ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR I’R RHIENI 2013-14 - click here (Welsh only available)
ATODIAD 2 - Ad.Bl. 2013-14 - click here
ATODIAD 3 - Ad.Bl. 2013-14 - click here


Prosiect 'Codi'r To' Ysgol Maesincla yn cael ei drafod ar lawr y cynulliad (Welsh Only)

Click here to view the video.


Gwyl Rygbi Coffa Morgan Parry (Welsh Only)

photo

''Fe welwyd cystadlu iach, brwdfrydedd ac yn bwysicach mwynhad a hwyl ar y Morfa pnawn mha, llongyfarchiadau i bob disgybl am yr ymdrech. Mi fuasai'r cyn-ysgrifennydd gemau i'r Adran Iau Mr Morgan Parry yn falch iawn o'r holl gemau a'r nifer oedd yn cymryd rhan mewn awyrgylch hynod bositif.

Yn dilyn gemau cyffrous iawn Ysgol Llanrug oedd yn fuddugol eleni ac yn ennill y darian am y tro cyntaf, llongyfarchiadau hefyd i Ysgol y Gelli am gyrraedd y rownd derfynol."

Ieuan G Jones - Clwb Rygbi Caernarfon

 


Awr Fawr Cyw

photoAnia, Anest, Oliver and Noah will appear on S4C's Awr Fawr Cyw on October 23 at about 4.45pm.

Remember to watch!

 

 

 

 

 

 

RSPB Conwy (translation coming soon)

photoDysgodd Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla lawer am anifeiliaid yn RSPB Conwy ar Fai 1af.
Cafodd y disgyblion gyfle i edrych ar adar amrywiol, chwilio o dan gerrig am drychfilod bychain ynghyd a ‘pond-dipping’.

 

 

  

Trip i ben y Wyddfa (translation coming soon)

photoBu dosbarth Derbyn ysgol Maesincla ar drip i ben y Wyddfa fawr ar y tren bach y tymor yma. Roedd y plantos wedi gwirioni. Cawsom hefyd ymweld a’r amgueddfa lechi yn Llanberis ble yn gwelwyd y broses o hollti llechi. Diolch o galon am y croeso.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma
Dawnsio Disgo’r Urdd (translation coming soon)

photoLlongyfarchiadau i enethod Ysgol Maesincla am gymryd rhan yng nghystadleuaeth Dawnsio Disgo’r Urdd. Roedd pawb wedi gwneud ei gorau, gwych iawn!

 

 
Diwrnod y llyfr (translation coming soon)

Rydym wedi bod yn dathlu diwrnod y llyfr. Cafodd pawb wisgo fel ei hoff gymeriad llyfr a dod a’i hoff lyfr i’r ysgol. Roeddem yn hynod lwcus o gael cwmni Geraint Lovgreen a Mari Gwilym i gynnal gweithdai gyda’r plant. Daeth Gwion Tegid (Barry) a Sioned Wyn (Kim) o’r gyfres deledu Rownd a Rownd atom i feirniadu y wisg orau. Diolch iddynt i gyd. Diolch hefyd i griw Sdwnsh a recordiodd DVD ohonynt yn darllen stori i’r plantos. Roedd y plant wedi mwynhau’r diwrnod yn fawr.

photo photo photo  

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


A trip to Fu’s and a Karate lesson (translation coming soon)

plant yn fu's plentyn karate class

 

Mae dosbarth Derbyn Ysgol Maesincla yn dysgu am Tsieina y tymor yma. Fel rhan o’r dysgu aethom ar drip i dŷ bwyta Fu’s i flasu amrywiaeth o fwydydd Tsieiniaidd o spring rolls pork i reis wedi’i ffrio. Diolch Fu’s. Hoffwn ddiolch hefyd i Chris Pritchard a Rhian Jones o PMA ddaeth draw i’r ysgol i roi gwers Karate i’r plant. Roedd y plant yn mwynhau dysgu i ddangos parch, canolbwyntio, gwrando ac i weithio’n galed i gyrraedd eu potensial ymhob rhan o’u bywyd. ICH, NI, ASA!

September 2013 Bulletin

WELCOME
Welcome to all the new children and parents at the beginning of another school year. I hope that the children will all be very happy in our midst.

FOUNDATION PHASE PLAYTIME
A cafe system will operate in the foundation phase - £1 per week.

SCHOOL UNIFORM
It was lovely to see that most of the children were wearing school uniform at the beginning of this new school year. PLEASE WRITE YOUR CHILD’S NAME ON EVERY ITEM OF CLOTHING!

PARKING ON SITE
Please park in the parking spaces and NOT on the road on the site or in the staff car park. Thank you.

ABSENCE / ILLNESS
Due to requirements by law, it is now statutory to provide a note explaining your child’s absence from school.

PUPILS ATTENDANCE
In accordance with the Education Regulations (Pupils Attendance Records 1991), it is now essential that parents explain every child’s absence in writing to the school. If no letter is received the absence is regarded at truancy. So, if your child is absent from school for any reason, please let us know. Please remember also that school starts promptly at 9.00, if your child is late bring them to the main entrance.

SWIMMING LESSONS
Your child will be having swimming lessons during the year. It is important that your child remembers to bring their swimming clothes. As the prices for the buses have increased considerably this year we will be walking the children to the Leisure Centre. There will be an appropriate number of staff walking with the children. We have also invested in ‘rain capes’ for the children to wear if it rains.

HEAD LICE
Please make sure that you check your child’s hair for head lice every night, and treat them if need be. Also please let us know at the school so we can send letters out to the rest of the class. Thank you.

MOBILE PHONES
We cannot take responsibility at all for mobile phones at school. Please make sure that no-one brings a phone to school. We will be keeping all phones in the main office and returning them to the child at home-time. Thank you.

EARRINGS
It has come to my attention that some boys and girls wear ‘hoop’ earrings for school. For their own safety I will only allow them to wear ‘studs’.

READING BOOKS / BOOK BAGS
Your child should bring his/her reading books to school in his/her book bag. They are available at the Main Office, £3 each. The children will be having weekly homework.

DINNER MONEY
School dinner costs have increased to £2.00 per day or £10.00 per week. The money is to be paid on Monday morning, Friday morning at the latest in an envelope with the child’s name on it. Not 3.00 o’clock on a Friday afternoon. If you want to pay a month in advance you can do so but not a month in arrears.

LUNCH BOX / DINNER
NO changing from day to day, LUNCH BOX / DINNER for the week.

HEALTHY LUNCH BOX
Please ensure your child has a healthy lunch box. For more information ask at the school’s main office.

FREE BREAKFAST CLUB
We offer free breakfast for the children at school. If you want your child to have free breakfast, bring them to school by 8.15. The breakfast includes, cereal, fruit juice and a slice of toast. The children are supervised in the canteen.

HOME TIME ARRANGEMENTS
After picking up 3 o’cloch children and if you are waiting for the Juniors to finish, please could you make sure that your children are safe and not climbing the gate or fence or standing in the flower beds in front of the reception for health and safety reasons.

IMPORTANT DATES
Nos Fawrth, Medi 17 – 3-5p.m. Noson Rieni i drafod canlyniadau’r profion.
Dydd Iau, Medi 19 – 9.15-3.00p.m. Bl. 3 RSPB Conwy.
Dydd Mawrth, Hydref 1af – 9.30-3.00p.m. Bl. 4 Wylfa.
Dydd Llun, Hydref 14ain – 1-2.30p.m. Bl. 6 Gweithdy Kyffin Williams (yn yr ysgol)
Dydd Gwener, Hydref 25 – Dydd Llun, Tachwedd 4ydd – Hanner Tymor.
Dydd Llun, Rhagfyr 9fed – 1.30p.m. Cyngerdd Nadolig Babanod.
Nos Fawrth, Rhagfyr 10fed – 6.00p.m. Cyngerdd Nadolig Babanod.
Nos Fercher, Rhagfyr 11eg – 6.00p.m. Cyngerdd Nadolig Adran Iau.
Nos Iau, Rhagfyr 12fed – 6.00p.m. Cyngerdd Nadolig Adran Iau.
Dydd Mawrth, Rhagfyr 17eg – 2.00p.m. Ffair Dolig.
Dydd Gwener, Rhagfyr 20fed – Ysgol yn cau (gwyliau dolig).
Dydd Llun, Ionawr 6ed – Ysgol yn ail-agor.

Thank you for your co-operation.

Manon Gwynedd
Acting Headteacher

Visit to Fron Goch (Welsh only at this time)  
russell plant

Cafodd y dosbarth Derbyn a Meithrin ymweld â Fron Goch i gychwyn eu thema y tymor yma.

Hefyd, daeth Russell o ‘Byw Yn Yr Ardd’ i sgwrsio a dangos un o’i hoff geiliogod ynghyd a’n rhoi ar ben ffordd efo’n gardd lysiau ni. Diolch Russell.

 

tractor ci plant

Hoffwn ddiolch yn fawr hefyd i Dafydd Denham am roi ei amser eto eleni i ddod a oen bach, Sianw y ci, a tractor mawr i ddangos i’r plant. Roedd pawb wedi mwynhau’n fawr.

 

The Artists Tessa Elliott and Jonathan  Jones –  Morris (Welsh only at this time)

Daeth  Artistiaid  Tessa Elliott a Jonathan  Jones –  Morris i wneud gweithdai celf yn y Cyfnod Sylfaen . Cafodd y disgyblion gyfle i greu pypedau  a pheintio ffrwythau gan  arbrofi gyda lliwiau oer a chynnes. 

Plant
Plant
Plant
Plant
Plant

Ar ddiwedd y gweithdy , daeth y rhieni  i mewn i weld y disgyblion  yn perfformio eu sioe bypedau gan ddefnyddio  kinect ar yr x box i wneud
yr animeiddio.

Roedd pawb wedi mwynhau y profiad yn fawr iawn.  Ardderchog !

 St David's Day Photos

     
       
       
 
       

Ysgol Maesincla's Christmas photos

 


Llwyddiant Hafan Bach (Welsh only at this time)

Mae plant blwyddyn 3/4 dosbarth Hafan Bach Ysgol Maesincla wedi bod yn brysur iawn dros dymor yr Haf yn plannu llysiau. Balchder oedd ar ei gwynebau wrth iddynt godi y moron o’r ardd a gweld y fasged yn llenwi a dod ar draws 2 foronen anferth oedd yn fwy na 50cm o hyd ac yn drwchus iawn!! Cafodd y plant gyfle i goginio cawl gyda’r moron.
“ mmmm blasus iawn “ oedd ymateb y plant. Hoffwn LONGYFARCH y plant am eu gwaith caled yn yr ardd i edrych ar ôl y llysiau.


Welcome to the children of the Nursery Class

dosbarth meithrin plant y dosbarth meithrin

 

11:09:12 September Bulletin - click here

Summer Fair (Welsh only at this time)
ffair haf Cynhaliwyd Ffair Haf lwyddiannus iawn yn yr ysgol nos Fawrth ble y gwerthwyd cynnyrch o luniau, bagiau ‘pegs’, gemwaith, tai adar a llawer iawn o ddanteithion melys, i gyd wedi’u gwneud gan ddwylo’r plant.

Casglwyd £850 o bunoedd at gronfa’r ysgol.

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth a’u cyfraniad at y noson, a thrwy’r flwyddyn. Gwyliau Haf hapus i bawb!!!

Year 6 Visit Cardiff
year 6
bl 6
Photos of Year 6 in front of the Millenium Stadium and the Welsh Assembly building.

Olympic Games 2012  
andrew a'r plant

Bu rhai o ddisgyblion ysgol Maesincla yn cymeryd rhan yn y gweithgareddau ar y maes yng Nghaernarfon i ddathlu’r gemau Olympaidd – bu iddynt fwynhau’r profiad yn fawr iawn.

Buom yn ffodus iawn i gael ymweliad gan Mr Andrew Craig yn yr ysgol i ddweud ei hanes yn cario’r dorch Olympaidd ym Mhorthmadog.

Cafodd Mr Andrew Craig ei ddewis i gario’r fflam oherwydd ei waith caled yn codi arian i gancer y fron. Gwnaeth hyn drwy gerdded i fyny’r Wyddfa bob wythnos am flwyddyn. Mae Mr Andrew Craig yn gweithio fel rheolwr i gwmni Travis Perkins ac mae’n bwriadu cerdded i fyny’r Wyddfa bob diwrnod ym Mis Medi. Dymunwn bob lwc iddo.

 

(Welsh only at this time)

 

Nant Gwrtheyrn Diwrnod Mawreddog Dathlu Diwrnod y Llyfr:
Aeth plant blynyddoedd 3-6 am ymweliad i Nant Gwrtheyrn Dydd Iau 23/2/12 i ddathlu diwrnod y llyfr. Roedd pawb wedi mwynhau perfformiad theatrig ar hanes Cymru yn Neuadd y Pentref gan gwmni theatr mewn addysg. Cafwyd gweithgareddau yn dilyn gan gynnwys taith o’r nant. Cafodd bob plentyn rodd o lyfr am ddim i’w atgoffa am y diwrnod.
Dyma blant blwyddyn 5 gyda’u llyfrau.

Ymweliad Esgob Andy
Daeth Esgob Andy ar ymweliad yr wythnos diwethaf. Cafwyd sesiynau diddorol o holi ac ateb gyda’r plant yn y dosbarthiadau.
Roedd y plant a’r Esgob wedi mwynhau’n fawr iawn.


Cynhaliwyd diwrnod coch ar gyfer casglu arian at apel Y Galon. Roedd y plant yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth creu poster i’r apel a feirnadwyd gan Maer Tref Caernarfon. Daeth y Maer i’r ysgol i wobrwyo Aiden Jat Blwyddyn 5 , yr ennillydd.


Dydd Gwyl Dewi
Dathlwyd diwrnod Sant Cymru yn yr ysgol ar y cyntaf o Fawrth. Cafwyd wasanaeth gwerth chweil gan blant 3 a 4 yr ysgol. Gwisgwyd ddillad Cymreig/dillad coch a chafwyd ginio cig oen arbennig gan Anti Bethan y gogyddes. Dathlwyd y diwrnod yn y dosbarthiadau drwy gynnal gweithgareddau Cymreig eu naws a son am bwysigrwydd Dewi Sant.

Masnach Deg:
Daeth Anna Jen i’r ysgol yn ystod wythnos Masnach Deg i sgwrsio am Masnach Deg a’r pwysigrwydd o brynu nwyddau gyda’r symbol Masnach deg arnynt. Cafodd y plant hwyl yn gwrando ar stori taith y fanana o law’r ffermwr i’r siop.


Dyma blant Blwyddyn 1 a 2 Ysgol Maesincla fu’n cystadlu yn yr unawd unigol ac adrodd unigol bl 2 ac iau yn Eisteddfod yr Urdd Cylch Arfon, Ysgol Brynrefail ar yr 25ain o Chwefror 2012.

Christmas Bulletin 2011

These are important dates of activities which will be going on during the next few weeks:

Union Strike
The school will be closed to pupils on Wednesday, 30th November due to an union strike.

After School Club
There is no need to pay £1 for the Junior Section After School Club anymore. The children will need a £1 for the Sports Club. The Infant Section’s Club finishes at 4.00 and the Junior Section’s Club finishes at 4.15.

Driving arrangements on school premises
Could everyone please abide by the road safety rules on the school premises and follow the one-way system.

Christmas Concert – Infants section
Tuesday afternoon, December 6th at 1.30 p.m.
Wednesday evening, December 7th at 6.00 p.m.
Tickets £2.50 and will be available from Monday onwards at the main reception.

Christmas Concert – Junior section
Tuesday evening, December 13th at 6.00 p.m.
Wesnesday evening, December 14th at 6.00 p.m.
Tickets £2.50 and will be available from Monday onwards at the main reception.

Christmas Dinner, Wednesday, December 14th
If your child would like Christmas Dinner instead of their usual lunch box could you please fill the slip below and return it to school along with £1.90 before Friday, 9th December. more...

Christmas Fair
We will be holding a Christmas Fair at the school - Thursday evening 8th December at 6.00 p.m.

Choir
The school will be singing:
- at The Maes Christmas Procession, Thursday 1st December (switching on the Christmas lights)
- at the Maesincla Day Centre – 1.30 on Friday, 2nd December
- at Morrisons – 10.30 on Tuesday, 6th December

Dinner Money
I would be grateful if you could pay ALL arrears up to and including Friday 16/12/11 before Wednesday, 14/12/11 so that we can close our books for the year.

The school will close on Friday, December 16th and re-open on Tuesday, January 3rd, 2012. We wish you all a Happy Christmas.


Children In Need 18:11:11

Here are the children and teachers wearing pyjamas to raise money for Children In Need ...

 


Important Dates

Tachwedd 18 - Diwrnod Plant Mewn Angen - Gwisgo smotiau / pyjamas

Rhagfyr 6 - Cor yr ysgol yn canu y tu allan i Morrisons 10.30
Rhagfyr 6 - Sioe Nadolig babanod 1.30
Rhagfyr 7 - Sioe Nadolig babanod 6.00
Rhagfyr 8 - Ffair Nadolig - 6.00
Rhagfyr 13 - Sioe Adran Iau 6.00
Rhagfyr 14 -Sioe Adran Iau 6.00
Rhagfyr 14 - Cinio Nadolig Ysgol
Rhagfyr 15 - Parti Nadolig yr ysgol ac ymweliad gan Sion Corn
Rhagfyr 17 - Gwyliau

Ionawr 3 - Ysgol yn ôl


Parent’s Evening
A parent’s evening will be held on Tuesday night – OCTOBER 18th between 3-5 o’clock. You will be able to discuss how your child has settled in the new class.

After school’s clubs
We will be starting After School’s Clubs after the half term holidays on MONDAY evenings between 3-4 o’clock. The clubs are open to years 1-6. If you would like to register your child in the clubs, you can do that during the open evening in the SCHOOL HALL next Tuesday (October 18th)

Rugby World Cup School Dinner
A rugby world cup school dinner will be held on Thursday, October 20th. If your child has a lunch box and wants the dinner, the cost will be £1.90. Please fill the slip below to confirm that you would like your child to receive school dinner.

School Dinner Money
Please may I remind you that we need school dinners to be paid for WEEKLY. Please give your attention to this.

National Urdd Eisteddfod 2012
I would like the children to wear red on Friday, 21st October and pay £1 to try and reach Caernarfon’s target for the National Eisteddfod. Every school in Caernarfon will be taking part on the day.

School Photographs
Mr Gwynant Parri, photographer will be at the school on Wednesday, October 19th to take individual photos of the children. You are welcome to bring brothers or sisters to take their photos.

Holidays
The school will be closed for a week October 24-28 because of ½ term holidays.

Summer Bulletin 2011 - click here

Sportshall Gwynedd 2011 Champions

sportshall Ysgol Maesincla's Athletics team have proudly won the Gwynedd Sportshall competition for the second year running.

There were nine pupils from year five and six in the team that competed against eight other schools that had qualified for the final.

The team had to ensure that they won the final relay race to keep the sheild for yet another year!

 

Celebrated Athletes!

athletau

On Friday, March 18, Maesincla School won the Sportshall competition.

The team will compete in the final round in at Porthmadog, in April.

The athletes are looking forward to attempting to be competition winners for the second time running

 

athletau
Here is a photo of the team celebrating their victory and a photo of the twins who won the 6-lap race.

 

 

 

Privacy Notice
Website by Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith